Etický Kodex MSM GROUP


Súčasť kultúry, kde ľudia sú na prvom mieste.

Spoločnosti skupiny MSM GROUP dodržiavajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy a ďalšie štandardy vzťahujúce sa na riadenie a kontrolu spoločnosti. Očakávame dodržiavanie štandardov etického a čestného podnikania aj od svojich obchodných partnerov a netolerujeme žiadne formy korupcie, resp. iné porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov.

Skupina prijala Etický kódex MSM GROUP, ktorý je vyjadrením požadovaných postojov a noriem správania jej zamestnancov, v ktorých sa odzrkadľujú základné hodnoty spoločnosti. Etický kodex je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Uplatňovanie princípov definovaných v Etickom kódexe a hodnôt spoločnosti všetkými zamestnancami je neoddeliteľnou súčasťou transparentného výkonu obchodnej činnosti spoločnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ďalšími relevantnými normami a štandardmi a jej spoločenskej zodpovednosti. Etický kódex MSM GROUP stanovuje, okrem iného, aj pravidlá vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi a štátnymi a verejnými inštitúciami. Spätnú väzbu o dodržiavaní princípov stanovených Etickým kódexom, ako aj podnety zamestnancov týkajúce sa protispoločenskej činnosti, zabezpečuje 24 hodín denne Etická linka MSM