Úspešný certifikačný audit MSM Martin, s.r.o.

V piatok 12.10.2018 sa konalo slávnostné odovzdanie certifikátov udelených spoločnostiam MSM Martin, s.r.o., za úspešné absolvovanie certifikačného auditu zo strany Úradu pre štátne overovanie kvality Ministerstva Obrany Slovenskej Republiky. Udelením certifikátov úrad potvrdzuje, že všetky tri prevádzky MSM Martin, s.r.o. realizujú svoje činnosti v zmysle požiadaviek štandardu NATO AQAP 2110:2017. Prísny štandard určuje, ako má spoločnosť pôsobiaca v obrannom priemysle realizovať svoje procesy, aké musia byť nastavené zodpovednosti, a aké dôkazy o plnení týchto požiadaviek musí byť firma schopná preukázať. Predloženie týchto certifikátov je jednou z podmienok pre účasť spoločnosti v tendroch NSPA (NATO Support and Procurement Agency – agentúra NATO pre obstarávanie majetku a služieb). Certifikácia podľa tohto štandardu taktiež uľahčuje realizáciu dozoru špecialistov Úradu pre štátne overovanie kvality MOSR, ktorým je podrobená väčšina zákaziek pre ministerstvá obrany krajín NATO počas celej realizácie zákazky. Tým, že audítori úradu už preverili a certifikovali systém, môžu sa pri konkrétnych zákazkách venovať už len samotným procesom výroby, alebo poskytovania služieb.

Poďakovanie patrí vedúcim kvality na jednotlivých prevádzkach za dôslednú implementáciu požiadaviek tohto štandardu do reálnej praxe, a aj za prípravu na samotný certifikačný audit. MSM Martin, s.r.o. sa skladá z troch spoločností. Vedúcim kvality v MSM Nováky je pán Miloš Sapár, v Banskej Bystrici pani Ing. Tamara Vinarčíková, a v Trenčíne pán Ing. Patrik Laššo. Pravdaže poďakovanie patrí aj výkonným riaditeľom jednotlivých spoločností a ich celým tímom, za samotnú realizáciu.

Certifikáty odovzdal osobne riaditeľ úradu, pán Ing. Emil Košút. Za MSM Martin, s.r.o. prevzal certifikáty pán generálny riaditeľ Ing. Jozef Janeček a riaditeľka kvality Mgr. Dana Fúziková.

Späť na zoznam aktualít